top of page

Ffurflen Datganiad Lloi

Ffurflen Gais Gwartheg Llaeth

Diolch am archebu!

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

 • Mae Ruthin Farmers Auction Company Limited yn Arwerthiant Da Byw wedi'i leoli yn Rhuthun, Sir Ddinbych. Mae’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn esbonio sut y gallwn gasglu, defnyddio, prosesu, rhannu a storio gwybodaeth bersonol amdanoch chi a’r dewisiadau sydd ar gael i chi o ran y wybodaeth hon. Darllenwch yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn ofalus i ddeall ein barn a’n harferion ynghylch eich gwybodaeth bersonol a sut y byddwn yn ei thrin.

 • Pa wybodaeth rydym yn ei chasglu amdanoch chi?
  Rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch pan fyddwch yn masnachu gyda ni neu'n gofyn am ffurflen gais i un o'n gwerthiannau. Rydyn ni hefyd yn casglu gwybodaeth amdanoch chi os ydych chi'n cysylltu â ni dros y ffôn, cyfryngau cymdeithasol a'n gwefan. Byddwn ond yn casglu’r wybodaeth sydd ei hangen arnom i gyflawni ein gwerthiant, megis enw, manylion cyswllt, rhif cofrestru TAW, unrhyw fanylion cofrestru perthnasol eraill a manylion yr eitemau i’w gwerthu.

  Sut byddwn ni'n defnyddio'r wybodaeth amdanoch chi?
  Rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch i'ch galluogi i fasnachu yn y farchnad. Os ydych wedi rhoi eitemau mewn arwerthiant arbennig, byddwn yn cadw'ch enw a'ch cyfeiriad ar ffeil er mwyn anfon ffurflenni cais atoch ar gyfer gwerthiannau yn y dyfodol. Os ydych wedi prynu arwerthiant arbennig, byddwn yn anfon catalogau atoch ar gyfer gwerthiannau yn y dyfodol. Yn y ddau achos byddwn yn dileu eich manylion ar ôl 3 blynedd o'r gwerthiant diwethaf y gwnaethoch gymryd rhan ynddo.
  Os ydych wedi cydsynio i ni wneud hynny, byddwn hefyd yn cysylltu â chi trwy ddulliau electronig i roi gwybod i chi am wybodaeth am werthiannau a marchnad sydd ar ddod. Gallwch dynnu caniatâd yn ôl unrhyw bryd.
  Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth ag unrhyw gwmni arall.

  Marchnata
  Hoffem eich hysbysu am amodau gwerthu a masnachu'r farchnad a allai fod o ddiddordeb i chi. Os ydych wedi cydsynio i dderbyn marchnata, gallwch optio allan yn ddiweddarach. Rydym yn defnyddio darparwr trydydd parti, Textlocal, i ddosbarthu ein negeseuon testun. Gellir gweld eu hysbysiad preifatrwydd yn www.textlocal.com/legal/gdpr. Rydym yn defnyddio darparwr arall, Wufoo, ar gyfer ein ffurflenni mynediad ar-lein a gellir gweld eu hysbysiad preifatrwydd yn www.wufoo.com; rydym hefyd yn defnyddio darparwr rhestr bostio, www.mailchimp.com/legal/privacy ar gyfer marchnata e-bost.

  Mynediad at eich gwybodaeth a chywiro
  Mae gennych hawl i ofyn am gopi o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch. Os hoffech gopi o rywfaint o’ch gwybodaeth bersonol neu’r cyfan ohono, cysylltwch â ni (gweler Sut i gysylltu â ni, isod). Rydym am sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol yn gywir ac yn gyfredol. Gallwch ofyn i ni gywiro neu ddileu gwybodaeth y credwch ei bod yn anghywir.

  Rhannu eich gwybodaeth
  Os ydych yn dal cyfrif gyda ni efallai y byddwn yn defnyddio asiantaeth gwirio credyd i gael gwybodaeth ariannol amdanoch. Hefyd, os oes angen defnyddio gwasanaethau cwmni casglu dyledion byddwn yn rhannu eich manylion gyda nhw i'w galluogi i gyflawni eu gwaith. Nid ydym yn rhannu gwybodaeth gyda thrydydd partïon eraill ond weithiau efallai y bydd rhwymedigaeth gyfreithiol arnom i drosglwyddo eich manylion, er enghraifft i asiantaeth gorfodi’r gyfraith neu reoleiddiwr, neu gyda chwmnïau a sefydliadau at ddibenion diogelu rhag twyll a lleihau risg credyd.

  Gwefannau Eraill
  Mae ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau eraill. Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i wefan Cwmni Ocsiwn Ffermwyr Cyfyngedig Rhuthun yn unig felly pan fyddwch yn cysylltu â gwefannau eraill dylech ddarllen eu polisïau preifatrwydd eu hunain.

  Newidiadau i'n polisi preifatrwydd
  Rydym yn adolygu ein polisi preifatrwydd yn rheolaidd a byddwn yn rhoi unrhyw ddiweddariadau ar y wefan hon. Adolygwyd y polisi preifatrwydd hwn ddiwethaf ar 23 Mai 2018.

  Sut i gysylltu â ni
  Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein polisi preifatrwydd neu wybodaeth sydd gennym amdanoch:
  Drwy e-bost yn rfa@ruthinfarmers.co.uk
  Neu ysgrifennwch atom yn: Ruthin Farmers Auction Company Ltd, Parc Glasdir, Ffordd Dinbych, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1PB

bottom of page