top of page

Ffurflen Gais Gwartheg Llaeth

Farm Assured
Are you an ARLA Producer
Dewiswch o ba ardal y symudwyd y gwartheg?
Which section are they entered for?
Are you an 'ARLA' producer
Do you want us to advertise your entry online?
Upload File
Upload File
Upload File
Upload File

Diolch am archebu!

DATGANIAD:
 

1. Datganaf drwy hyn mai fi yw asiant perchennog/perchennog yr anifail(anifeiliaid) a ddisgrifir uchod a hynny hyd eithaf fy ngallu.
gwybodaeth bod y manylion a ddangosir ar y ffurflen hon yn wir ac yn gyflawn.

2. Yr wyf yn datgan drwy hyn fod yr holl anifeiliaid a restrir uchod wedi dod yn uniongyrchol o fferm nad yw wedi cael ei symud
Da byw sy’n agored i Glwy’r Traed a’r Genau ar y daliad yn y 6 diwrnod cyn diwrnod y gwerthiant ar y farchnad, a’r
nid yw daliad o dan gyfyngiad ar gyfer twbercwlosis buchol (TB).

3. Yr wyf drwy hyn yn datgan fy mod wedi cydymffurfio â holl ofynion y Drwydded Gyffredinol Gyfredol.

4. Deallaf y gallai unrhyw ddatganiad ffug a wneir ar y ffurflen hon arwain at erlyniad o dan y Ddeddf Iechyd Anifeiliaid
1981. Gellir defnyddio'r wybodaeth yma ar gronfeydd data llywodraeth leol a chanolog a chan awdurdodau lleol i'w gwirio
cydymffurfio â deddfwriaeth sy'n ymwneud â Glanhau a Diheintio cerbydau cludo anifeiliaid.

5. Yr wyf drwy hyn yn datgan bod cyfnodau diddyfnu ar gyfer meddyginiaethau milfeddygol a thriniaethau eraill wedi'u bodloni ac I
wedi datgan unrhyw gynhyrchion meddyginiaethol a roddwyd i unrhyw wartheg yn ystod y 28 diwrnod diwethaf.

6. Nid oes unrhyw un o'r gwartheg yn dangos unrhyw arwyddion o annormaledd nad wyf wedi'u datgan.

7. Hyd eithaf fy ngwybodaeth nid yw'r anifeiliaid yn dangos arwyddion o unrhyw glefyd neu gyflwr a allai effeithio ar y
diogelwch cig sy'n deillio ohonynt.

8. Nid oes unrhyw ddadansoddiad o samplau a gymerwyd o anifeiliaid ar y daliad neu samplau eraill wedi dangos bod yr anifeiliaid yn hwn
gall llwyth fod wedi bod yn agored i unrhyw glefyd neu gyflwr a allai effeithio ar ddiogelwch cig neu sylweddau
debygol o arwain at weddillion mewn cig.

9. Mae'n ofynnol i yrwyr lanhau a diheintio eu cerbyd cyn gynted ag y bo'n ymarferol a beth bynnag o fewn 24 awr neu
o'r blaen os caiff ei ddefnyddio nesaf i gludo da byw neu ddofednod, pa un bynnag sydd gyntaf.

10. Rwy'n datgan y bydd y cerbyd a gofrestrwyd uchod yn cael ei lanhau a'i ddiheintio yn unol â Chludiant
Gorchymyn Anifeiliaid (Glanhau a Diheintio) (Lloegr)(Rhif 3) 2003

HYSBYSIAD PREIFATRWYDD

 • Mae Ruthin Farmers Auction Company Limited yn Arwerthiant Da Byw wedi'i leoli yn Rhuthun, Sir Ddinbych. Mae’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn egluro sut y gallwn gasglu, defnyddio, prosesu, rhannu a storio gwybodaeth bersonol amdanoch chi a’r dewisiadau sydd ar gael i chi o ran y wybodaeth hon. Darllenwch yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn ofalus i ddeall ein barn a’n harferion ynghylch eich gwybodaeth bersonol a sut y byddwn yn ei thrin.

 • Pa wybodaeth rydym yn ei chasglu amdanoch chi?
  Rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch pan fyddwch yn masnachu gyda ni neu'n gofyn am ffurflen gais i un o'n gwerthiannau. Rydyn ni hefyd yn casglu gwybodaeth amdanoch chi os ydych chi'n cysylltu â ni dros y ffôn, cyfryngau cymdeithasol a'n gwefan. Byddwn ond yn casglu’r wybodaeth sydd ei hangen arnom i gyflawni ein gwerthiant, megis enw, manylion cyswllt, rhif cofrestru TAW, unrhyw fanylion cofrestru perthnasol eraill a manylion yr eitemau i’w gwerthu.

  Sut byddwn ni'n defnyddio'r wybodaeth amdanoch chi?
  Rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch i'ch galluogi i fasnachu yn y farchnad. Os ydych wedi rhoi eitemau mewn arwerthiant arbennig, byddwn yn cadw'ch enw a'ch cyfeiriad ar ffeil er mwyn anfon ffurflenni cais atoch ar gyfer gwerthiannau yn y dyfodol. Os ydych wedi prynu arwerthiant arbennig, byddwn yn anfon catalogau atoch ar gyfer gwerthiannau yn y dyfodol. Yn y ddau achos byddwn yn dileu eich manylion ar ôl 3 blynedd o'r gwerthiant diwethaf y gwnaethoch gymryd rhan ynddo.
  Os ydych wedi cydsynio i ni wneud hynny, byddwn hefyd yn cysylltu â chi trwy ddulliau electronig i roi gwybod i chi am wybodaeth am werthiannau a marchnad sydd ar ddod. Gallwch dynnu caniatâd yn ôl unrhyw bryd.
  Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth ag unrhyw gwmni arall.

  Marchnata
  Hoffem eich hysbysu am amodau gwerthu a masnachu'r farchnad a allai fod o ddiddordeb i chi. Os ydych wedi cydsynio i dderbyn marchnata, gallwch optio allan yn ddiweddarach. Rydym yn defnyddio darparwr trydydd parti, Textlocal, i ddosbarthu ein negeseuon testun. Gellir gweld eu hysbysiad preifatrwydd yn www.textlocal.com/legal/gdpr. Rydym yn defnyddio darparwr arall, Wufoo, ar gyfer ein ffurflenni mynediad ar-lein a gellir gweld eu hysbysiad preifatrwydd yn www.wufoo.com; rydym hefyd yn defnyddio darparwr rhestr bostio, www.mailchimp.com/legal/privacy ar gyfer marchnata e-bost.

  Mynediad at eich gwybodaeth a chywiro
  Mae gennych hawl i ofyn am gopi o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch. Os hoffech gopi o rywfaint o’ch gwybodaeth bersonol neu’r cyfan ohono, cysylltwch â ni (gweler Sut i gysylltu â ni, isod). Rydym am sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol yn gywir ac yn gyfredol. Gallwch ofyn i ni gywiro neu ddileu gwybodaeth y credwch ei bod yn anghywir.

  Rhannu eich gwybodaeth
  Os ydych yn dal cyfrif gyda ni efallai y byddwn yn defnyddio asiantaeth gwirio credyd i gael gwybodaeth ariannol amdanoch. Hefyd, os oes angen defnyddio gwasanaethau cwmni casglu dyledion byddwn yn rhannu eich manylion gyda nhw er mwyn eu galluogi i gyflawni eu gwaith. Nid ydym yn rhannu gwybodaeth gyda thrydydd partïon eraill ond weithiau efallai y bydd rhwymedigaeth gyfreithiol arnom i drosglwyddo eich manylion, er enghraifft i asiantaeth gorfodi’r gyfraith neu reoleiddiwr, neu gyda chwmnïau a sefydliadau at ddibenion diogelu rhag twyll a lleihau risg credyd.

  Gwefannau Eraill
  Mae ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau eraill. Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i wefan Cwmni Ocsiwn Ffermwyr Cyfyngedig Rhuthun yn unig felly pan fyddwch yn cysylltu â gwefannau eraill dylech ddarllen eu polisïau preifatrwydd eu hunain.

  Newidiadau i'n polisi preifatrwydd
  Rydym yn adolygu ein polisi preifatrwydd yn rheolaidd a byddwn yn rhoi unrhyw ddiweddariadau ar y wefan hon. Adolygwyd y polisi preifatrwydd hwn ddiwethaf ar 23 Mai 2018.

  Sut i gysylltu â ni
  Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein polisi preifatrwydd neu wybodaeth sydd gennym amdanoch:
  Drwy e-bost yn rfa@ruthinfarmers.co.uk
  Neu ysgrifennwch atom yn: Ruthin Farmers Auction Company Ltd, Parc Glasdir, Ffordd Dinbych, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1PB

bottom of page