top of page

Hysbysebwch eich cais

Society Sales.jpg

Ffurflen Gais Gwartheg Llaeth

GWYBODAETH CYSWLLT

MANYLION MYNEDIAD

Oes gennych chi unrhyw luniau o'ch llwyth? Gallwch eu hatodi yma.
Os nad ydynt yn barod eto, gallwch anfon e-bost yn ddiweddarach.

Uwchlwytho Ffeil
Uwchlwytho Ffeil
Uwchlwytho Ffeil
Uwchlwytho Ffeil
Uwchlwytho Ffeil

Diolch am archebu!

Hysbysiad preifatrwydd

Mae Ruthin Farmers Auction Company Limited yn Arwerthiant Da Byw wedi'i leoli yn Rhuthun, Sir Ddinbych. Mae’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn egluro sut y gallwn gasglu, defnyddio, prosesu, rhannu a storio gwybodaeth bersonol amdanoch chi a’r dewisiadau sydd ar gael i chi o ran y wybodaeth hon. Darllenwch yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn ofalus i ddeall ein barn a’n harferion ynghylch eich gwybodaeth bersonol a sut y byddwn yn ei thrin.
Pa wybodaeth rydym yn ei chasglu amdanoch chi?
Rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch pan fyddwch yn masnachu gyda ni neu'n gofyn am ffurflen gais i un o'n gwerthiannau. Rydyn ni hefyd yn casglu gwybodaeth amdanoch chi os ydych chi'n cysylltu â ni dros y ffôn, cyfryngau cymdeithasol a'n gwefan. Byddwn ond yn casglu’r wybodaeth sydd ei hangen arnom i gyflawni ein gwerthiant, megis enw, manylion cyswllt, rhif cofrestru TAW, unrhyw fanylion cofrestru perthnasol eraill a manylion yr eitemau i’w gwerthu.

Sut byddwn ni'n defnyddio'r wybodaeth amdanoch chi?
Rydym yn casglu gwybodaeth amdanoch i'ch galluogi i fasnachu yn y farchnad. Os ydych wedi rhoi eitemau mewn arwerthiant arbennig, byddwn yn cadw'ch enw a'ch cyfeiriad ar ffeil er mwyn anfon ffurflenni cais atoch ar gyfer gwerthiannau yn y dyfodol. Os ydych wedi prynu arwerthiant arbennig, byddwn yn anfon catalogau atoch ar gyfer gwerthiannau yn y dyfodol. Yn y ddau achos byddwn yn dileu eich manylion ar ôl 3 blynedd o'r gwerthiant diwethaf y gwnaethoch gymryd rhan ynddo.
Os ydych wedi cydsynio i ni wneud hynny, byddwn hefyd yn cysylltu â chi trwy ddulliau electronig i roi gwybod i chi am wybodaeth am werthiannau a marchnad sydd ar ddod. Gallwch dynnu caniatâd yn ôl unrhyw bryd.
Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth ag unrhyw gwmni arall.

Marchnata
Hoffem eich hysbysu am amodau gwerthu a masnachu'r farchnad a allai fod o ddiddordeb i chi. Os ydych wedi cydsynio i dderbyn marchnata, gallwch optio allan yn ddiweddarach. Rydym yn defnyddio darparwr trydydd parti, Textlocal, i ddosbarthu ein negeseuon testun. Gellir gweld eu hysbysiad preifatrwydd yn www.textlocal.com/legal/gdpr. Rydym yn defnyddio darparwr arall, Wufoo, ar gyfer ein ffurflenni mynediad ar-lein a gellir gweld eu hysbysiad preifatrwydd yn www.wufoo.com; rydym hefyd yn defnyddio darparwr rhestr bostio, www.mailchimp.com/legal/privacy ar gyfer marchnata e-bost.

Mynediad at eich gwybodaeth a chywiro
Mae gennych hawl i ofyn am gopi o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch. Os hoffech gopi o rywfaint o’ch gwybodaeth bersonol neu’r cyfan ohono, cysylltwch â ni (gweler Sut i gysylltu â ni, isod). Rydym am sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol yn gywir ac yn gyfredol. Gallwch ofyn i ni gywiro neu ddileu gwybodaeth y credwch ei bod yn anghywir.

Rhannu eich gwybodaeth
Os ydych yn dal cyfrif gyda ni efallai y byddwn yn defnyddio asiantaeth gwirio credyd i gael gwybodaeth ariannol amdanoch. Hefyd, os oes angen defnyddio gwasanaethau cwmni casglu dyledion byddwn yn rhannu eich manylion gyda nhw er mwyn eu galluogi i gyflawni eu gwaith. Nid ydym yn rhannu gwybodaeth gyda thrydydd partïon eraill ond weithiau efallai y bydd rhwymedigaeth gyfreithiol arnom i drosglwyddo eich manylion, er enghraifft i asiantaeth gorfodi’r gyfraith neu reoleiddiwr, neu gyda chwmnïau a sefydliadau at ddibenion diogelu rhag twyll a lleihau risg credyd.

Gwefannau Eraill
Mae ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau eraill. Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i wefan Cwmni Ocsiwn Ffermwyr Cyfyngedig Rhuthun yn unig felly pan fyddwch yn cysylltu â gwefannau eraill dylech ddarllen eu polisïau preifatrwydd eu hunain.

Newidiadau i'n polisi preifatrwydd
Rydym yn adolygu ein polisi preifatrwydd yn rheolaidd a byddwn yn rhoi unrhyw ddiweddariadau ar y wefan hon. Adolygwyd y polisi preifatrwydd hwn ddiwethaf ar 23 Mai 2018.

Sut i gysylltu â ni
Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau am ein polisi preifatrwydd neu wybodaeth sydd gennym amdanoch:
Drwy e-bost yn rfa@ruthinfarmers.co.uk
Neu ysgrifennwch atom yn: Ruthin Farmers Auction Company Ltd, Parc Glasdir, Ffordd Dinbych, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1PB

bottom of page