top of page

Mynediad Gwartheg Diddyfnu 

Ffurflen Gais Gwartheg Llaeth

Cwblhewch y ffurflen hon i gymryd rhan yn ein harwerthiant
Mae cynigion yn cau dydd Gwener 24ain Medi ar gyfer yr arwerthiant ar ddydd Sadwrn 9fed Hydref

Manylion personol

Gwybodaeth Talu

Ein hoff ddull o dalu i chi yw drwy BACS. I dderbyn taliad drwy BACS, cwblhewch y ffurflen gais sydd ar gael ar ein gwefan neu yn y swyddfa.

Uwchlwytho Ffeil
Uwchlwytho Ffeil
 • DATGANIAD

  1 Rwy’n datgan drwy hyn mai fi yw perchennog / asiant perchennog yr anifail(anifeiliaid) a ddisgrifir drosodd a hyd eithaf fy ngwybodaeth bod y manylion a ddangosir ar y ffurflen hon yn wir ac yn gyflawn.
  2 Rwyf drwy hyn yn datgan fy mod wedi cydymffurfio â holl ofynion y Drwydded Gyffredinol gyfredol.
  3 Deallaf y gallai unrhyw ddatganiad ffug ar y ffurflen hon arwain at erlyniad o dan Ddeddf Iechyd Anifeiliaid 1981. Gellir defnyddio’r wybodaeth yma
  4 Yr wyf drwy hyn yn datgan bod y cyfnod tynnu’n ôl ar gyfer meddyginiaethau milfeddygol a thriniaethau eraill wedi’i fodloni ac rwyf wedi datgan unrhyw gynhyrchion meddyginiaethol sydd wedi’u rhoi i unrhyw Wartheg yn ystod y 28 diwrnod diwethaf.
  5 Nid oes unrhyw un o'r gwartheg yn dangos unrhyw arwyddion o annormaledd nad wyf wedi'u datgan.
  6 Mae'n ofynnol i yrwyr lanhau a diheintio eu cerbyd cyn gynted ag y bo'n ymarferol a beth bynnag o fewn 24 awr neu cyn hynny os caiff ei ddefnyddio nesaf i gludo da byw neu ddofednod, pa un bynnag sydd gyntaf.
  7 Rwy'n datgan y bydd y cerbyd a gofrestrwyd uchod yn cael ei lanhau a'i ddiheintio yn unol â Gorchymyn Cludo Anifeiliaid (Glanhau a Diheintio) (Lloegr) (Rhif 3) 2003 yn y safle a ganlyn.

bottom of page